info@alghadir-co.com

دستگاه سورتینگ

سورت یا طبقه بندی محصولات مواد غذایی
از قبیل خرما، نبات خورد شده، میوه جات با سرت دقیق
از دو سایز خروجی تا ۵ سایز خروجی
با ظرفیت ۲ تن در ساعت