info@alghadir-co.com

دستگاه نایلون کش رول ایزوگام تمام اتومات

 

کافی است رول ایزوگام توسط اپراتور در ابتدای خط قرار گیرد، دستگاه به صورت اتوماتیک رول ایزوگام را نایلون کشی نموده و پس از دوخت وارد تونل شرینک می کند، رول ایزوگام بعد از خروج از تونل شرینک به صورت اتوماتیک توسط بازوی انتهایی بر روی زمین قرار می گیرد.