info@alghadir-co.com

دستگاه پر کن روغن

مناسب برای انواع روغن های صنعتی و خوراکی